Tel.: +420 382 772 222

Oddělení následné péče

Mapa areálu

Popis oddělení

Telefonické informace o zdravotním stavu pacientů na ONP podáváme na denně od 13 do 14 hodin na tel. 382 772 615 (ONP II. patro), 382 772 613  (ONP I. patro).

Zdravotní lůžka

Oddělení následné péče Nemocnice Písek provozuje 36 lůžek následné péče a 5 lůžek dlouhodobé intenzivní péče. Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnice.

Důvodem k umístění  na lůžko následné péče  je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikování pacienti z akutních lůžek interních neurologických, ortopedických, urologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí.

Hospitalizace je na dobu určitou a záleží vždy individuálně na zdravotním stavu pacienta.     

O ukončení hospitalizace rozhoduje ošetřující lékař.

Při přijmu  se v rámci vstupního vyšetření zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta se zaměřením na aktuálně probíhající onemocnění. U každého pacienta je stanoven plán léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Cílem pobytu na lůžkách následné péče je:

 •  zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti na co nejvyšší možnou úroveň, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení
 •  u nevyléčitelně nemocných pacientů udržet co nejdéle stávající zdravotní stav a zajistit důstojné podmínky v závěrečné fázi života, bez fyzického a psychického utrpení

Péče o pacienty je komplexní se zaměřením na uspokojení bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb. 

Lékařská péče

Na oddělení jsou denně prováděny lékařské vizity, při kterých je vždy zhodnocen aktuální zdravotní stav a jsou naplánovány další léčebné postupy.

Ošetřovatelská péče

Při přijmu pacienta se vždy provádí plán ošetřovatelské péče, která odpovídá všem trendům moderního ošetřovatelství. Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní odbornou péči. Denně je prováděna celková osobní hygiena,  je kontrolován příjem jídla a tekutin. V případě nedostatečného přijmu potravy jsou podávány vysoce energetické doplňky výživy (Nutridrink, Diasip, Resourc). Vše je zapisováno do ošetřovatelské dokumentace.

Péče o chronické rány

Pacienti s chronickými defekty jsou léčeni metodou moderního vlhkého hojení ran. V pravidelných intervalech je prováděna fotodokumentace s popisem terapie a stanovením dalšího postupu. Na každé stanici jsou vyškolené zdravotní sestry, které se řídí pokyny lékaře a provádí převazy defektů.

Sociální pracovnice

Zdravotně-sociální pracovnice zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům.

 • Provádí sociální šetření, depistážní činnosti u klientů, kteří s ocitli v důsledku své nemoci, či  nemoci blízkých v nepříznivé sociální situaci či jsou-li touto situací ohroženi. Posuzuje životní  situace pacientů ve vztahu k onemocnění a spolupracuje s rodinnými příslušníky, orgány veřejné  správy, soudy, aj. Sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace klienta.  
 • Vyřizuje sociální dávky, příspěvky na péči, pomáhá s vyřízením důchodů, opatrovnictví, aj.
 • Poskytuje rodinným příslušníkům poradenství v sociální péči.
 • Vede sociální dokumentaci uživatelům sociálních lůžek a společně s klíčovým pracovníkem a uživatelem soc. lůžka sestavuje individuální plán péče.

 

Rehabilitační péče 

Na oddělení denně dochází fyzioterapeuti, kteří se dle indikace lékaře zaměřují převážně na nácvik soběstačnosti, udržení mobility, zlepšení kondice pacienta.

Logopedie

Na oddělení dle indikace lékaře dochází logoped.

Spirituální péče

V případě zájmu a potřeb pacienta je možné zajištění spirituální péče.

Aktivizační programy

Na oddělení jsou pořádány pro pacienty různé aktivity. Pravidelně se zde zpívá za doprovodu hry na kytaru, předčítá nebo se vyrábí různé dekorační předměty na aktuální téma.

Canisterapie

Tato aktivizace probíhá ve spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením HAFÍK.  
Jedná se o léčebný kontakt psa a člověka, kdy je uplatňována metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na pacienty prostřednictvím speciálně cvičeného a vedeného psa.
Canisterapie jako forma aktivizační činnosti na oddělení je velmi oblíbená a přináší pacientům radost a motivaci pro další činnosti. 

Fakultativní péče 

Za poplatek je možná pedikúra, kadeřnice.

Ubytování

Pacienti jsou ubytování na 3 lůžkových pokojích s televizí. U každého lůžka je signalizace. Obědy jsou podávány na jídelně oddělení, v případě imobilních pacientů u lůžka.

Léčebný řád oddělení

 • denní lékařské vizity
 • 1× týdně primářská vizita
 • denně celková hygiena
 • 5 dní v týdnu kompletní provoz rehabilitace
 • 3× denně jídlo s možností výběru ze 14 diet, přídavků, sipingů
 • aktivizační programy pro pacienty

 

DIOP

Pracoviště DIOP poskytuje péči o základní životní funkce pro pacienty, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, a neobnovila se některá ze životních funkcí. Pacienti na DIOP  již nevyžadují umělou plicní ventilaci, vyžadují však intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty, výživu, speciální techniky bazální stimulace.

Využití bazální stimulace

Na oddělení je využíván koncept bazální stimulace. Orientuje se na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovaných schopností pacienta. Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.

Skladba pacientů:

 • traumatické či netraumatické krvácení do mozku s těžkým anoxickým poškozením
 • stavy po těžkých mozkových mrtvicích
 • polytraumata s dominujícím poškozením mozku
 • onemocnění plic – CHOPN
 • pacienti po dlouhodobé resuscitaci

 

Geriatrická ambulance a ambulance pro léčbu chronických ran

Služby geriatrické ambulance a ambulance chronické rány

 • ambulantní a konziliární péče o nemocné seniory daného spádového území na vyžádání praktických lékařů a ambulantních specialistů
 • dispenzarizace nemocných propouštěných z lůžka ONP, zajištění kontinuity geriatrické péče
 • funkční hodnocení seniorů se stanovením individuálních léčebných cílů v závislosti na individuálním zdravotním stavu, potřebách a sdílených hodnotách konkrétních seniorů      
 • provádíme bezplatné preventivní vyšetření paměti (objednání na tel. 382 772 620)
 • konzultační činnost pro agentury domácí péče, pečovatelské domy, a ostatní zařízení pečující o seniory
 • konzultační činnost pro individuální pečovatele (rodinné příslušníky či jiné pečovatele), kteří pečují o nemocné seniory v domácím prostředí
 • koordinace zdravotní péče o seniory v daném regionu

Ambulance pro léčbu chronických ran

Zabývá se léčbou  chronických ran především oběhového původu (bércové vředy atd.) jak pomocí standardních metod tak pomocí moderních převazových materiálů. Nedílnou součástí ambulance je i seznámení pacienta se správným způsobem ošetřování bércového vředu a správnou technikou přikládání kompresivní bandáže.