Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Nahlížení a výpisy ze zdravotnické dokumentace

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu nebo kopií

Pokud žadatel žádá o nahlédnutí, pořízení kopii či výpisů ze zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopii zdravotnické dokumentace (dále jen Žádost) – k dispozici zde. Do Žádosti žadatel uvede rozsah a formu požadovaných informací, způsob převzetí a vztah k pacientovi.

Vyplněnou Žádost lze zaslat poštou na adresu:

Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589 
397 01 Písek

Další možnost je osobní předání vyplněné Žádosti na sekretariátu příslušného oddělení či na právním oddělení Nemocnice Písek, a.s. Žadatel může formulář zaslat i e-mailem na adresu sekretariat@nemopisek.cz .

Všechny žádosti musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny níže.

Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti uvádějte prosím vždy telefonní kontakt.

Při podání Žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

Pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace Nemocnice Písek, a.s. vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku placených služeb. Poplatek se hradí v pokladně Nemocnice Písek, a.s. nebo převodem na účet.

 

Kdo může žádat:

 • Pacient nebo zákonný zástupce pacienta

  K ověření totožnosti je nutné předložit:
  Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá ji zdravotnickému pracovníkovi.

  Pokud pacient nebo zákonný zástupce žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti doplní buď fotokopií průkazu totožnosti, nebo žádost opatří úředně ověřeným podpisem.

  Pokud žádost podává (osobně i poštou) opatrovník, je nutné kromě uvedeného ještě zaslat kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

 • Osoba určená pacientem

  Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci (chorobopisu) výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií nebo pacient takovou osobu pověřil na základě svého souhlasu a pro ty účely vyplnil vyplnit formulář pro souhlas pacienta (zde).

  K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit: 
   – Pokud žádost podává osoba určená pacientem osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. 
  – Pokud osoba určená pacientem žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti je třeba doplnit buď fotokopii průkazu totožnosti, nebo žádost opatřit úředně ověřeným podpisem žadatele.
  – Podává-li žádost žadatel, kterého pacient pověřil na základě svého souhlasu, doplní žádost o tento souhlas.
   
 • Osoba blízká po smrti pacienta

  K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit:
  • Podat žádost může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner – který spolu se žádostí předloží úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace). Jiná osoba blízká zemřelému – přítel, soused atp. – spolu se žádostí ještě předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou zemřelému.
  • Podává-li žadatel žádost poštou, doplní žádost buď fotokopií svého průkazu totožnosti, nebo žádost opatří ověřeným podpisem a dále doloží fotokopii dokladu o vztahu k pacientovi (u jiných blízkých osob ještě žadatel doloží čestné prohlášení žadatele).
  • Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké. Taková určitá osoba blízká může podat žádost avšak jen v případě, že současně se žádostí doloží, že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Stejně postupuje žadatel, který přišel do styku s pacientem, a informace ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.