Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Práva pacientů

Práva pacientů – Práva pacienta

 1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, pokud nestanoví zákon jinak. Pacient může svůj souhlas s pokynutím zdravotních služeb odvolat.

 2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

 3. Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.

 4. Pacient má právo na volbu poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnického zařízení.

 5. Pacient má právo na vyžádání konzultačních služeb od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.

 6. Pacient musí být seznámen s Provozním řádem Nemocnice Písek, a.s.

 7. Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem.

 8. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a Provozním řádem Nemocnice Písek, a.s. a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

 9. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

 10. Pacient má právo znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.

 11. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.

 12. Pacient má právo přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s Provozním řádem Nemocnice Písek, a.s. a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.

 13. Pacient má právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s Provozním řádem Nemocnice Písek, a.s. a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví.

 14. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 15. Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, o níž uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

 16. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.

 17. Pacient má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo na tlumočení cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny.

 18. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, a to způsobem stanoveným Provozním řádem Nemocnice Písek, a.s. tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

 19. Pacient má právo být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech alternativních léčeních.

 20. Pacient má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které mu musí být srozumitelně zodpovězeny.

 21. Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.

 22. Pacient může při přijetí do péče určit, které osoby mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech, kdy nemůže pacient s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas, vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat.

 23. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dříve vyslovené přání).